top of page

Handelsbetingelser 

Aftale, priser og betaling 

Uddannelsens pris vil stå beskrevet på eleven faktura og beløbet vil være momsfritaget. Såfremt faktura ikke er betalt inden uddannelsens start har VPDK ApS fuld ret til at opsige elevens plads. Betalingen kan efter aftale med skolen splittes op i rater, hvor rateaftalen vil stå beskrevet i den første rate som skal betales for at godkende aftalen. Såfremt denne rate ikke betales bortfalder aftalen og pladsen vil ikke være tilgængelig for eleven. Rate(erne) skal trækkes / betales på aftalte dato(er). Såfremt rate(erne) for restbetaling trækkes automatisk, skal det ske på det kort som første rate blev betalt med og med samme faktura oplysninger, så eleven senere kan trække disse rater fra i selskabet.

 

Ansvar 

Kunden er ansvarlig for lovligheden af services udført i både offentligretlig og privatretlig henseende. Det understreges, at VPDK ApS ikke af egen drift tager stilling til lovligheden af markedsføringstiltag af nogen art, uanset i hvilket omfang VPDK ApS har medvirket til udformningen heraf. 

 

Begrænset hæftelse 

I tilfælde af forsinkelse, eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter VPDK ApS ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold overfor tredjemand. VPDK ApS kan aldrig hæfte, under nogen omstændigheder, for et større beløb end som er betalt ved arbejdets udførelse. 

 

 

Indtægtsfraskrivelse 

VPDK ApS fraskriver sig alt ansvar fra hvorvidt kursister får succes ved at opnå kunder herigennem indtægt. Dette gøres af respekt for VPDK ApS’ uddannelse, som krøver en indsats fra kursistens side at få succes med. 

Alle indtjening – og indkomst eksempler på henholdsvis hjemmeside og mentorforløb, er udelukkende et estimat for, hvad der er realistisk at opnå. Der er ingen forsikring for, at du vil kunne efterleve eksemplerne, men de er dog meget realistiske. 

VPDK ApS tager intet ansvar for eventuelle økonomiske tab, du skulle få ved brug af VPDK ApS’ produkt, uagtet jeg synes prisen er meget retfærdig holdt op mod værdien heraf. 

 

Ansvarsfraskrivelse 

Hos VPDK ApS bliver eleverne opfordret til altid at følge markedsføringsloven. Det er elevens eget ansvar altid at være opdateret på enhver tid gældende lovgivning. VPDK ApS kan hverken helt eller delvist blive holdt ansvarlig for eventuelle lovovertrædelser på baggrund af elevens færden. 

 

 

Fortrolighed og GDPR 

Der må under ingen omstændigheder videregives oplysninger til 3. part. Oplysningerne må ikke udnyttes. Dette gælder også efter aftalens udløb. Begge parter forpligter sig til at behandle oplysningerne på en sådan måde, at den forbliver utilgængelig for uvedkommende, og for øvrigt sådan, at der heller ikke opstår fare for, at uvedkommende får kendskab til den. 

Det er kundens ansvar at slette VPDK ApS’ adgang til alting hvad der vedrører persondata. 

 

Underleverandører 

VPDK ApS er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandør(er). 

 

Lovvalg og værneting 

Enhver tvist som måtte udspringe af disse betingelser eller samhandel mellem parterne i øvrigt skal anlægges ved retten i København. Tvisten skal afgøres efter dansk ret.

bottom of page