Betingelser, vilkår og persondatapolitikBetegnelser:

Kunde i disse betingelser og handelsvilkår, omtales som Elev og/el. Eleven.  

Aftale, priser og betaling
Tilmeldingen foregår online efter enighed samt konsultation med Vinduespudserskolen ApS. Kort efter tilmelding fremsender Vinduespudserskolen ApS en faktura, hvor pris fremgår. Beløbet vil være momsfritaget. Såfremt faktura ikke er betalt inden forfaldsdato, har Vinduespudserskolen ApS fuld ret til at opsige Elevens plads. Betalingen kan efter aftale med skolen splittes op i rater, hvor rateaftalen vil stå beskrevet på den første rate, som skal betales for at godkende aftalen. Såfremt denne rate ikke betales, bortfalder aftalen og pladsen vil ikke være tilgængelig for dig som Elev. Rate(erne) skal trækkes/betales på aftalte dato(er). Såfremt rate(erne) for restbetaling trækkes automatisk, vil dette ske med samme faktureringsoplysninger og på det kort, som første rate blev betalt med.Vi gør opmærksom på, at ved rateaftale, opbevares bankoplysninger til fremtidige trækninger. Såfremt faktura ikke betales inden forfaldsdato, har Vinduespudserskolen ApS, ret til at opkræve renter af fakturas beløb jf. renteloven. Hertil opkræves 2% i rente pr. påbegyndt måned samt tilskrives et rykkergebyr på kr. 100. 

Indhentning af CPR nr.
Vinduespudserskolen ApS indhenter Elevens CPR nr. ved tilmelding af uddannelse. Dette gør vi for kreditgodkendelse samt for fremsendelse af diplom for gennemført uddannelse via. Digital post. Vi behandler Elevens oplysninger fortroligt. - Se afsnittet om Databeskyttelsespolitik. 

Udlån af Vinduespudserskolen ApS’ udstyr
Under det praktiske uddannelsesforløb, har Eleverne mulighed for at låne Vinduespudserskolen ApS’ udstyr. Udlån af udstyr, er efter aftale med instruktør. Eleven har mulighed for at låne udstyret i op til 4 uger og/el. efter aftale med instruktør/Vinduespudserskolen Aps. Såfremt standen på udstyret er forringet efter udlån og/el. manglende, har Vinduespudserskolen ApS ret til at opkræve den respektive Elev, for pris som er tilsvarende til nykøb af udstyr. Har Eleven mod forventning ikke returneret lånte udstyr efter aftale, kan Vinduespudserskolen ApS benytte retten til at opkræve Eleven for manglende udstyr. Prisen på udstyret fastsættes efter købspris på det specifikke. Såfremt specifikke udstyr ikke kan købes længere, har Vinduespudserskolen ApS ret til at opkræve prisen på tilsvarende produkt.

Vi opfordrer til enhver tid vores Elever til at købe eget udstyr. Vores instruktør samt øvrige medarbejdere på Vinduespudserskolen ApS, vil være rådgivende til hvilke udstyr der anbefales for bedste kvalitet. 

14 dages fortrydelsesretVi oplyser, at du har 14 dages fortrydelsesret på uddannelsen.De 14 dages fortrydelsesret bortfalder, såfremt du er startet som Elev på uddannelsen.Vi gør opmærksom på, at ved gratis afmelding af uddannelsen for Elevens side, skal dette meddeles skriftligt 14 dage inden opstart af uddannelsen. Ved afmelding mindre end de 14 dage før uddannelsesstart, har Vinduespudserskolen ApS ret til at fakturere det fulde uddannelsesforløb.

Copyright-rettigheder-kopiering-videresalg-ansvar mv.
Alle rettigheder, herunder indholdet på uddannelsen tilhører Vinduespudserskolen ApS og brugen af indhold, kan kun ske i det omfang, som det i betingelserne er beskrevet.

Som Elev opnår du ingen rettigheder til materialet, som du modtager online eller fysisk, bortset fra den brugsret, som er beskrevet i disse betingelser. Du må som Elev kun benytte alle Vinduespudserskolen ApS’ fremsendte materialer, herunder Dias, videomateriale, sheets mv. til eget privat forbrug. Eleven må hverken helt eller delvist mangfoldiggøre, videresende eller på anden vis videregive Vinduespudserskolen ApS’ materiale til andre, dette gælder både under og efter uddannelsesstart.

Handler Eleven i strid med dette eller krænker dansk ret om ophavsret i øvrigt, vil Eleven blive gjort til erstatningspligtig. Overtrædelse af Vinduespudserskolen ApS’ copyright og nærværende betingelser og vilkår, er strafbart og anmeldes uden yderligere varsel eller anden meddelelse herom.

Vinduespudserskolen ApS kan efter eget skøn lukke uddannelsen for den enkelte Elev, ved overtrædelse eller handling i strid med betingelserne. Lukningen af uddannelsen kan ske uden forudgående varsel. Vinduespudserskolen ApS er ikke ansvarlig over for Eleven eller eventuelt tredjemand ved lukning af adgang til uddannelsen.

Vinduespudserskolen ApS kan på ingen måde gøres ansvarlig for eventuelle nedbrud, hærværk, svigtende adgang til materiale, svigt i telekommunikation eller strømforsyning, ej heller hacking eller computervirus. Vinduespudserskolen ApS er ligeledes ikke ansvarlig for andre forhold og/el. omstændigheder, som er udenfor Vinduespudserskolen ApS’ kontrol. 

Ansvar, begrænset hæftelse, indtægt fraskrivelse
Eleven er ansvarlig for lovligheden af services udført i både offentligretlig og privatretlig henseende. Det understreges, at Vinduespudserskolen ApS ikke af egen drift tager stilling til lovligheden af markedsføringstiltag af nogen art, uanset i hvilket omfang Vinduespudserskolen ApS har medvirket til udformningen heraf.

Begrænset hæftelse I tilfælde af forsinkelse, eller i tilfælde af mangler ved det leverede, hæfter Vinduespudserskolen ApS ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab, som følge af Elevens retsforhold overfor tredjemand. Vinduespudserskolen ApS kan aldrig hæfte, under nogen omstændigheder, for et større beløb end som er betalt ved arbejdets udførelse.


Vinduespudserskolen ApS fraskriver sig alt ansvar om hvorvidt Elever får succes ved at opnå kunder herigennem indtægt. Dette gøres af respekt for Vinduespudserskolen ApS’ uddannelse, som kræver en indsats fra Elevens side at få succes med. Alle indtjening – og indkomst eksempler på henholdsvis hjemmeside og mentorforløb, er udelukkende et estimat for, hvad der er realistisk at opnå. Vinduespudserskolen ApS giver ingen forsikring for, at Eleven vil kunne efterleve eksemplerne, men de ses realistiske og er udarbejdet ved afspejling af tidligere Elever. Vinduespudserskolen ApS tager intet ansvar for eventuelle økonomiske tab, Eleven skulle få ved brug af Vinduespudserskolen ApS’ produkt.  Vi gør derfor opmærksom på, at Vinduespudserskolen ApS’ 600kr./time garanti, kun er gældende, såfremt Eleven efterlever Vinduespudserskolen ApS’ kriterier, heriblandt kriterier som: Anskaffelse af bil, minimum 8 timers arbejdsdage, korrekt udstyr, opdatering af fremsendt materiale for Vinduespudserskolen ApS kan forblive rådgivende, modtager godkendt antal sessioner undervisning praktisk samt online. (Godkendt antal sessioner angives af undervisere, som løbende vurderer Elevens indsats). Det er derfor Elevens eget ansvar, at kunne efterleve Vinduespudserskolen ApS’ 600kr./time garanti.

Det er Elevens eget ansvar altid at være opdateret på enhver tid gældende lovgivning. Vinduespudserskolen ApS kan hverken helt eller delvist blive holdt ansvarlig for eventuelle lovovertrædelser på baggrund af Elevens færden.

Forsikring

Vinduespudserskolen ApS’ har ingen forsikring som dækker Eleven. Vi fraskriver os derfor alt ansvar for dækning af Eleven under uddannelsesforløbet. Vi opfordrer vores Elever til selv at blive forsikret i løbet af deres uddannelsesforløb.

Databeskyttelsespolitik
Vi ønsker at informere Eleven om, hvordan vi beskytter Elevens personlige oplysninger hos Vinduespudserskolen ApS. Denne databeskyttelsespolitik beskriver vores ansvarlige og lovlige behandling af Elevens personoplysninger, i overensstemmelse med gældende love og regler.

Hvis Eleven har spørgsmål vedrørende denne politik eller ønsker at få mere information om, hvordan vi håndterer Elevens personoplysninger, er Eleven velkommen til at kontakte os på kontakt@vpdk.dk. 

Anvendelsesområde og accept

Denne politik er gældende for alle Vinduespudserskolen ApS’ forretningsprocesser samt vores hjemmesider, domæner og online fællesskaber. Ved at interagere med os, ved at bruge vores hjemmesider eller deltage som Elev på vores uddannelse, accepterer du denne politik. 

Formål med behandling af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger om vores Elever, medarbejdere, jobansøgere,kontaktpersoner og samarbejdspartnere samt potentielle kunder og andre, der kontakter os via vores hjemmesider eller andre kommunikationskanaler. Formålene med behandlingen omfatter, men er ikke begrænset til:

- Udførelse af salgs- og kontraktprocesser for Elever, medarbejdere og andre interessenter.- Levering af de ønskede serviceydelser til vores Elever.- Kunde-/Elevsupport og leverance af tjenester i henhold til aftaler.- Behandling af ordrer, fakturering, betalinger og økonomisk opfølgning.- Forbedring af kvaliteten og oplevelsen af vores uddannelse og hjemmesider.- Forebyggelse af misbrug af vores tjenester.- Drift af online og offline fællesskaber.
Den juridiske grund for behandlingen af personoplysninger er primært baseret på voreslegitime interesse i at behandle dataene på en måde, som vi mener ikke er i konflikt med Elevens rettigheder vedrørende databeskyttelse og selvbestemmelse. I nogle tilfælde vil Elevens samtykke også fungere som det juridiske grundlag for behandlingen af Elevens personoplysninger.

Indsamling af personoplysninger

Vi indsamler primært personoplysninger direkte fra Eleven, f.eks. når Eleven booker møde, tilmelder vores uddannelse eller kontakter os via e-mail eller telefon. I visse tilfælde kan vi også indsamle oplysninger fra andre kilder, såsom når jobcentre, fagforeninger, erhvervshus m.m. foretager tilmeldinger på Elevens vegne.

Vi anvender desuden cookies og lignende automatiske dataindsamlingsværktøjer på vores hjemmesider. 

Automatiske dataindsamlingsværktøjer

Vi benytter forskellige teknologier, herunder cookies, til at indsamle data om Elevens aktiviteter på vores hjemmesider og Elevens interaktioner med vores virksomhed. Her er nogle eksempler:

- Cookies: Disse små tekstfiler hjælper os med at registrere Elevens aktiviteter på vores hjemmesider og optimere Elevens brugeroplevelse.
- Google Ads, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, SnapChat, LinkedIn: Vi bruger disse platforme til markedsføring og annoncering, der kan baseres på Elevens aktiviteter på vores hjemmesider.
Vi tager databeskyttelse alvorligt og beskytter alle data i overensstemmelse med gældende love og regler. 

Typer af behandlede personoplysninger

De personoplysninger, vi behandler, kan omfatte:

- Kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mail og telefonnummer.- Feedback og kommentarer, som Eleven har givet om vores uddannelse.- Beskæftigelsesoplysninger og spørgeskema, herunder arbejdsgiver, stilling og jobfunktion m.m..- Unikke brugeroplysninger, som login-id, brugernavn og adgangskode.- Finansielle oplysninger som bankoplysninger.- Oplysninger, der genereres af Elevens webbrowser, såsom browsertype, enhed og IP-adresse.- Interaktion med vores nyhedsbreve.
Vi indsamler ikke følsomme oplysninger som helbredsoplysninger, politisk overbevisningeller race vedrørende vores uddannelser. Hvis Eleven selv vælger at sende os sådannefølsomme oplysninger, accepterer Eleven, at vi opbevarer dem i overensstemmelse med vores politik.

Deling af personoplysninger

Udover intern deling af personoplysninger, f.eks. mellem undervisere og Elever, kan vi i visse situationer dele personoplysninger med eksterne tredjeparter. Ved tilmelding giver Eleven samtykke, til at vi må tage billeder samt video af dig som Elev og dele disse på vores sociale medier, for markedsføring af Vinduespudserskolen ApS.
Derudover kan vi dele personoplysninger med vores samarbejdspartnere ioverensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og legitimeforretningsmæssige hensyn.

Vi forpligter os til at beskytte Elevens personoplysninger og følge gældende love og regler vedrørende databeskyttelse.

Deling af Oplysninger i Vinduespudserskolen ApS' Fællesskaber

Hvis Eleven har tilmeldt sig til en af vores uddannelser, skal Eleven være opmærksom på, at Elevens fulde navn vil blive delt med de andre deltagere i uddannelsen. Hvis Eleven har adgang til et af vores online fællesskaber på platforme, som Facebook, som en del af Elevens uddannelse, vil Elevens Facebook-profil også være synlig for de øvrige deltagere i fællesskabet. Det er vigtigt at bemærke, at når Eleven deltager i disse fællesskaber, f.eks. ved at kommentere, oprette indlæg, eller dele indhold på vores hjemmesider eller sociale medier, så er disse oplysninger tilgængelige for alle, der har adgang til det pågældende forum. De kan også potentielt blive brugt uden for vores eller Elevens egen kontrol. Det er vigtigt at forstå, at Vinduespudserskolen ApS ikke kan holdes ansvarlig for de oplysninger, Eleven deler i disse fællesskaber på vores sociale medier og hjemmesider. Vinduespudserskolen ApS har til enhver tid lov til at gemme samt dele skriftligt materiale, såvel som billeder, videoer, lydfiler m.m. der forekommer i disse forum. 

Myndigheders Anmodninger

Det er også værd at bemærke, at offentlige myndigheder i visse tilfælde kan anmode om udlevering af personoplysninger fra Vinduespudserskolen ApS. I sådanne situationer vil vi kun udlevere oplysningerne, hvis vi er forpligtet til det i henhold til en retskendelse eller en anden juridisk forpligtelse.

Øvrige bemærkninger

Der må under ingen omstændigheder videregives oplysninger til 3. part. Dette gælder også efter aftalens udløb. Begge parter forpligter sig til at behandle oplysningerne på en sådan måde, at den forbliver utilgængelig for uvedkommende, og for øvrigt sådan, at der heller ikke opstår fare for, at uvedkommende får kendskab til den.

- Det er Elevernes ansvar at slette Vinduespudserskolens ApS’ adgang til personfølsomme data. 

Underleverandører

Vinduespudserskolen ApS er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandør(er).

Lovvalg og værneting

Enhver tvist, som måtte udspringe af disse betingelser eller samhandel mellem parterne i øvrigt, skal anlægges ved retten i København. Tvisten skal afgøres efter dansk ret.